Adatvédemi és Jogi Nyilatkozat

I. Bevezetés

A Bódogh Business Beauty (a továbbiakban: „Szolgáltató”), mint a www.bodoghgabi.hu, www.hrmaskepp.hu, www.bodoghbusiness.hu című internetes honlapok (a továbbiakban „Honlap”) kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője lehetőséget kíván nyújtani a felhasználók számára elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, biztosítva ezáltal, hogy e-mailben tájékozódhassanak a Szolgáltató által a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokról, és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.bodoghgabi.hu, www.hrmaskepp.hu, www. bodoghbusiness.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a honlapon

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (kerdes@bodoghgabi.hu, kerdes@hrmaskepp.hu) és kollégánk megválaszolja kérdését.

A szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató neve: Bódogh Gabriella EV

A Szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Reile G. u 2.

Adószám: 68297710-1-23

Internetes honlap: www.bodoghgabi.hu, www.hrmaskepp.hu, www.bodoghbusiness.hu

E-mail: kerdes@bodoghgabi.hu, kerdes@hrmaskepp.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

Az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi XIX. törvény -a büntetőeljárásról(Be.)
 • évi C. számú törvény -a számvitelről
 • évi CVIII. törvény -az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi C. törvény -az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • évi XLVII. törvény -a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • évi XLVIII. törvény -a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXII. törvény -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény -a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.)

II. Definíciók

2.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3 különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.4 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.5 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.6 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.7 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.8 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.10 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi

III. Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek

 1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

IV. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Szolgáltató. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

V. Online érdeklődéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama : az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja

A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

Az oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez.

Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat VI. pontja tartalmazza.

VI. Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

 1. A Szolgáltató az elektronikus hírlevél-szolgáltatás igénybevételét a természetes személy Felhasználók kifejezett hozzájárulásához köti.
 2. A Hírlevélre történő feliratkozás a Honlapon elhelyezett „Feliratkozás” űrlap kitöltésével valósul meg. Az űrlap kitöltése Hozzájáruló Nyilatkozatnak felel meg, mellyel a Felhasználó adatot szolgáltat. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 3. A természetes személy Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseivel összhangban a nevét és az e-mail címét meg kell adnia.

A Szolgáltató ezen adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.

A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.

 1. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, illetve tiltakozhat az a adatkezelés ellen.
 2. A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait.

A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

– a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva

– a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben.

VII. Fotózással kapcsolatos szerzői jog, felhasználási jog

A képek szerzői joga a fotóst illeti. A fotósnak joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámaiban felhasználni az általa, a megrendelő megrendelésére készített fotókat reklámcéllal,referenciaként, kivéve, ha ezt a megrendelő a fotózás megkezdése előtt írásban kifejezetten megtiltja. Ha a fotósnak bevétele származik egy fotó értékesítéséből amelyen megrendelő felismerhetően szerepel,akkor erről a megrendelőt értesítenie kell, írásos engedélyt kell kérnie a felhasználásra, és meg kell állapodniuk a felhasználás feltételeiben, megrendelő díjazásában. Előzetes írásbeli megállapodás nélkül a fotós nem értékesítheti a fotót.

Megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) portálján (pl. facebook) felhasználni szerző vízjelével ellátott képeket,valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, kizárólag magán célra,ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a fotóstól a felhasználási feltételekről, fotós díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a fotós jogosult megrendelő ellen jogi lépéseket tenni és a megrendelő köteles a szerző kárát megtéríteni.

Ha a fotózást akadályozó tényező merül fel:

A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a fotózást befolyásolja.

Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a fotós részéről merül fel akadály,

akkor a fotós köteles egy hasonló árban, minőségben dolgozó másik fotóst ajánlani maga helyett.

Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a megrendelő részéről merül fel akadály,

a megrendelő köteles a fotós kárát megtéríteni,ennek mértéke a fotózási díj 50 %-ának megfelelő összeg,melybe az esetleges előleg beszámítható.

Fenti kötelezettségek alól kivételt képez, ha előre nem látható,elháríthatatlan akadály miatt hiúsul meg a fotózás,amely akadály egyik fél részére sem róható fel (vis major).

Ha a fotózást meg lehet tartani más időpontban is, akkor a felek egyeztetnek egy új,

mindkét fél számára alkalmas időpontot a fotózásra.

Szerződés megszűnése:

Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját,

és nem tudnak megállapodni mindkét fél számára megfelelő további feltételekben.

Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés akkor szűnik meg,

ha mindkét fél kölcsönösen teljesítette kötelezettségeit.

VIII. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat

harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads

IX. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató, a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

X.A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Adatkezelő: Bódogh Gabriella EV.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Reile G. u 2.

Adószám: 68297710-1-23

E-mail: kerdes@bodoghgabi.hu , kerdes@hrmaskepp.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH

XI. Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

A Szolgáltató. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

XII. Jogi Nyilatkozat

Felelősség korlátozása

A honlap látogatása feltételezi a látogató részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A honlap felhasználója elfogadja, hogy a honlap módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Jelen nyilatkozatban történt bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor jelen nyilatkozat módosított változata online megtalálható a www.bodoghgabi.hu, www.hrmaskepp.hu, www. bodoghbusiness.hu oldalon.

XIII. Szerzői jogok

A honlapon található összes információ, fotó, valamint a honlap grafikai és technikai szerkezete Bódogh Gabriella kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).

Ezek felhasználása

 1. a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
 2. A honlap információi előzetes írásos beleegyezés után kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.